Privatumo politika - Sonarol

Privatumo politika

Mūsų klientų duomenų konfidencialumas ir privatumo apsauga mums yra svarbiausia. Todėl rūpindamiesi Jūsų asmens duomenų apsauga, „Sonarol sp.j. Najda“, ul. Polna 27, 18-420 Jedwabne, sukūrė politiką, kurioje apibrėžiamos asmens duomenų tvarkymo taisyklės.

Jūsų asmens duomenis tvarkome vadovaudamiesi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, toliau – BDAR).

Asmens duomenų valdytojas.

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra „Sonarol Sp.j.“, kurios buveinė yra Jedvabne adresu:
ul. Polna 27, 18-420 Jedwabne
, (toliau – Duomenų valdytojas).

Duomenų valdytojas įsteigė asmens duomenų apsaugos pareigūno, su kuriuo galima susisiekti e. paštu iod@sonarol.pl arba paprastuoju paštu siųsdami korespondenciją adresu: Sonarol Sp.j. Najda, ul. Polna 27, 18-420 Jedwabne, (toliau – Duomenų valdytojas), pareigybę.

Duomenų valdytojo kontaktai.

Visais klausimais, susijusiais su asmens duomenų tvarkymu, galite susisiekti su Duomenų valdytoju pirmiau nurodytu buveinės adresu arba e. paštu iod@sonarol.pl  

Asmens duomenų gavimo šaltinis.

Asmens duomenys gaunami tiesiogiai iš Jūsų arba trečiųjų asmenų (subjektų), pvz., subjekto, kuriam atstovaujate, arba mūsų Partnerių, taip pat iš viešai prieinamų registrų. Taip pat informaciją gauname, kai užpildoma kontaktinė forma arba iš slapukų.

Tvarkomų asmens duomenų apimtis.

Jeigu kreipiatės į Duomenų valdytoją naudodamiesi tinklalapiu arba tinklalapyje nurodytais kontaktiniais duomenimis, Duomenų valdytojas tvarko Jūsų pateiktus duomenis, kad galėtų su jumis susisiekti, įskaitant jūsų vardą, pavardę, e. pašto adresą arba telefono numerį, užduoto klausimo arba iškeltos problemos turinį ir galbūt kitus Jūsų pateiktus duomenis. Kadangi statistikos tikslams naudojami slapukai, Duomenų valdytojas gali tvarkyti šiuos duomenis: IP adresą, atitinkamo seanso trukmę, apsilankymų tinklalapyje dažnumą.

Asmens duomenų tvarkymo tikslas ir teisinis pagrindas.
 

Duomenų tvarkymo tikslas

Teisinis pagrindas

Pateikiant atsakymą asmeniui arba užmezgant grįžtamąjį ryšį su asmeniu, kuris susisiekė su Duomenų valdytoju.

Teisėtas Duomenų valdytojo interesas – BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas.

Veiksmai, kuriais siekiama sudaryti sutartį, taip pat sutarties sudarymas ir vykdymas – kai esate sutarties šalis.

Duomenis tvarkyti būtina siekiant sudaryti ir įvykdyti sutartį – BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas.

Užtikrinant kontaktus, būtinus sutarčiai, sudarytai su subjektu, kuriam atstovaujate, tvarkyti ir vykdyti bei verslo santykiams palaikyti.

Teisėtas Duomenų valdytojo interesas – BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas.

Atliekant veiksmus, padedančius tobulinti ir koordinuoti Duomenų valdytojo darbą, įskaitant korespondencijos tvarkymą.

Teisėtas Duomenų valdytojo interesas – BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas.

Nagrinėjant galimus skundus, taip pat siekiant pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus.

Teisėtas Duomenų valdytojo interesas – BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas.

Įgyvendinant Duomenų valdytojui nustatytas teisines prievoles, susijusias, be kita ko, su apskaitos ir buhalterinių įrašų tvarkymu, taip pat įgyvendinant duomenų subjektų teises.

Siekiant įvykdyti Duomenų valdytojui taikomą teisinę prievolę – BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas.

Įgyvendinant tiesiogines rinkodaros priemones.

Teisėtas Duomenų valdytojo interesas – BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas.

Vykdant darbuotojų atranką ir įdarbinant tinkamą asmenį.

Darbo kodekso 22 (1) straipsnyje numatytais atvejais teisinis pagrindas yra Duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas).

Tai taikoma šiems duomenims: kandidato į darbo vietą nurodytas vardas (-ai), pavardė, gimimo data ir kontaktiniai duomenys. Jeigu tai būtina tam tikros rūšies darbui atlikti ar pareigoms eiti, taip pat taikoma informacijai apie išsilavinimą, profesinę kvalifikaciją ir ankstesnei darbo patirčiai. Duomenų valdytojui tenkanti teisinė prievolė taip pat taikoma tiems duomenims, kuriuos pateikti būtina siekiant įgyvendinti įgaliojimus arba įvykdyti teisės aktuose numatytą prievolę.

Jeigu kandidatas į darbo vietą pateikia platesnės apimties asmens duomenis, nei nurodyta darbo teisę reglamentuojančiuose teisės aktuose, teisinis pagrindas juos tvarkyti minėtu tikslu yra kandidato sutikimas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas).

Tai taikoma bet kokiems duomenims, kuriuos kandidatas į darbo vietą pateikė savo gyvenimo aprašyme (CV), motyvaciniame laiške arba atrankos pokalbyje.

Renkant informaciją apie svetainės lankomumo statistiką.

Teisėtas Duomenų valdytojo interesas – BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas.

Vykdant asmenų reikalavimus, nagrinėjant prašymus dėl asmens duomenų.

Siekiant įvykdyti teisinę prievolę išnagrinėti Jūsų prašymą (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas).

Asmens duomenų profiliavimas.

Jūsų asmens duomenys nebus naudojami automatizuotiems sprendimams priimti, įskaitant profiliavimą.

Asmens duomenų gavėjai.

Jūsų asmens duomenų gavėjai yra:

 1. Duomenų valdytojo įgalioti darbuotojai,

 2. subjektai, kurie tvarko asmens duomenis Duomenų valdytojo vardu, kad būtų įvykdyti tikslai, kuriems duomenys renkami (ypač subjektai, teikiantys IT sprendimus ir IT bei techninio palaikymo paslaugas). Šie subjektai turi turėti prieigą prie duomenų, kad galėtų atlikti savo pareigas. Šie subjektai turės prieigą prie asmens duomenų tik tokia apimti, kiek tai būtina jiems pavestoms užduotims atlikti.

 3. viešojo valdymo įstaigos ir viešąsias užduotis vykdantys arba viešojo valdymo įstaigų užsakymu veikiantys subjektai pagal visuotinai galiojančiuose teisės aktuose numatytas apimtis ir tikslus.

Asmens duomenų saugojimo trukmė.

Duomenų tvarkymo trukmė yra susijusi su duomenų tvarkymo tikslais ir pagrindais, todėl:

 1. duomenys, tvarkomi remiantis teisės aktų reikalavimais, tvarkomi tiek laiko, kiek teisės aktuose nustatyta saugoti duomenis;

 2. sutarčiai sudaryti ir įgyvendinti tvarkomi duomenys tvarkomi jai įgyvendinti ir pagal ją atsiskaityti reikalingą laikotarpį, kuris prireikus gali būti pratęstas civilinių ieškinių senaties laikotarpiu.

 3. duomenys, tvarkomi remiantis Duomenų valdytojo teisėtu interesu, tvarkomi tol, kol pateikiamas veiksmingas prieštaravimas arba šis interesas išnyksta, pvz., duomenys, tvarkomi siekiant pareikšti ar apsiginti nuo reikalavimų, tvarkomi laikotarpį, lygų šių reikalavimų senaties laikotarpiui.

 4. duomenys, tvarkomi sutikimo pagrindu, tvarkomi iki sutikimo juos tvarkyti atšaukimo.

 5. darbuotojų atrankos tikslais tvarkomi asmens duomenys saugomi iki darbuotojų atrankos, kurioje dalyvaujate, pabaigos. Pateikus papildomą sutikimą naudoti duomenis būsimų darbuotojų atrankų tikslais, Jūsų duomenys saugomi 9 mėnesius. 

Ar privalote pateikti savo asmens duomenis?

Savo asmens duomenis teikiate laisva valia, tačiau juos pateikti būtina siekiant įgyvendinti Jūsų norimą tikslą, įskaitant, pvz., naudojimąsi svetaine, sutarties sudarymą, atsakymą į Jūsų užklausą ar iškeltą klausimą.

Duomenų valdytojas nurodo, kad kandidatas privalo pateikti Darbo kodekso 22 (1) straipsnyje nurodytus asmens duomenis pagal galiojančius darbo teisę reglamentuojančius teisės aktus. Nepateikus nurodytų duomenų, nėra galimybės dalyvauti rengiamoje darbuotojų atrankoje. Platesnės apimties asmens duomenis, nei numatyta Darbo kodekso 22 (1) straipsnyje, kandidatas teikia laisva valia. Duomenys valdytojas pareiškia, kad nepateikus šių duomenų, negali būti pagrindas nepalankiai vertinti darbo ieškantį asmenį ir negali jam kelti jokių neigiamų padarinių, ypač tai negali būti priežastis, pateisinanti atsisakymą priimti į darbą.

Suteikiamos teisės.

Turite šias teises:

 1. reikalauti susipažinti su asmens duomenimis, juos taisyti, ištrinti arba apriboti tvarkymą, taip pat perkelti duomenis,

 2. kai asmens duomenų tvarkymas grindžiamas teisėtais Duomenų valdytojo interesais, teisę bet kuriuo metu nesutikti su asmens duomenų tvarkymu dėl priežasčių, susijusių su konkrečia asmens padėtimi,

 3. kai teisėtas interesas grindžiamas tiesioginės rinkodaros priemonių taikymu, teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi rinkodaros priemonių įgyvendinimo tikslais, nereikalaujant pagrįsti savo sprendimą,

 4. bet kuriuo metu atšaukti sutikimą, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui,

 5. pateikti skundą priežiūros institucijai, t. y. Asmens duomenų apsaugos inspekcijos vadovui.

Prašymą pasinaudoti savo teisėmis galima pateikti pradžioje nurodytais kontaktiniais duomenimis.

SLAPUKAI

Kas yra ir kam naudojami slapukai?

Slapukai – žiniatinklio serverio į vartotojo naršyklę siunčiami ir jo kompiuteryje saugomi failai. Šie failai padeda mums analizuoti žiniatinklio srautą ir atpažinti, kurioje mūsų svetainės dalyje buvo lankomasi. Mūsų svetainėje taip pat naudojami tokie failai, kad būtų galima individualiai kreiptis į kiekvieną Vartotoją, pritaikyti priemones pagal konkrečių Vartotojų poreikius, renkant ir įsimenant informaciją apie pomėgius ir siekiant sudaryti galimybes prisijungti prie paskyros. Ši informacija naudojama tik statistinės duomenų analizės tikslams ir vėliau ištrinama iš mūsų sistemų.

Slapukai nesuteikia mums prieigos prie Vartotojo kompiuterio ar informacijos apie jį, išskyrus informaciją apie tai, kaip naudojasi mūsų Svetaine, ir asmens duomenis, kuriais Vartotojas nusprendžia pasidalyti su mumis (įskaitant asmens duomenis, kuriuos mums pateikia dėl savo naršyklės parinkčių).

Siekdami stebėti ir tobulinti savo svetainę, renkame apibendrintą informaciją apie Vartotojus, kai jie naršo mūsų puslapiuose, įskaitant be kita ko, detales apie jų operacinę sistemą, naršyklės versiją, domeno vardą, IP adresą, URL adresą, iš kurio Vartotojai patenka į mūsų svetainę ir kuriuo lankosi, taip pat kokius mūsų svetainių puslapius lanko. Galime tvarkyti bendrąją statistiką, rinkti svetainės lankomumo duomenis ir informaciją apie susijusias svetaines bei dalytis šiais apibendrintais duomenimis su trečiosiomis šalimis rinkodaros, reklamos ar kitais populiarinimo tikslais, tačiau šiuose apibendrintuose duomenyse nėra jokių asmens duomenų. Dėl tų pačių priežasčių galime rinkti informaciją apie tai, kaip Vartotojai naudojasi internetu, naudodami slapukus, saugomus jūsų kompiuterio standžiajame diske. Slapukuose yra informacija, kuri perkeliama į Vartotojų kompiuterio standųjį diską. Tai padeda mums tobulinti mūsų Svetainę ir siūlyti geresnes bei labiau suasmenintas paslaugas.

Kokius slapukus naudojame?

Mūsų naudojami slapukai:

Būtinieji slapukai.

Šios rūšies slapukai yra būtini, kad būtų galima naršyti ir naudotis mūsų svetaine, pvz., suteikiant prieigą prie apsaugotų svetainės sričių.

Statistiniai slapukai.

Šios rūšies slapukai padeda svetainių valdytojams suprasti, kaip skirtingi vartotojai elgiasi svetainėje, kaupdami ir pateikdami anoniminę informaciją.

Parinkčių (funkciniai) slapukai. 

Šios rūšies slapukai padeda mums gerinti taikomų rinkodaros priemonių veiksmingumą ir pritaikyti jas pagal Jūsų poreikius ir pageidavimų, pvz., įsimenant visus puslapiuose padarytus pasirinkimus.

Rinkodaros slapukai.

Rinkodaros slapukai naudojami vartotojams svetainėse sekti. Taip siekiama rodyti reklamas, kurios yra svarbios ir įdomios atskiriems vartotojams, todėl labai vertingos trečiosios šalies leidėjams ir reklamuotojams.

 

Slapuko pavadinimas

Domenas

Galiojimo laikotarpis

Kategorija

Aprašymas

_GRECAPTCHA

www.google.com  

180 dienų

Funkcinis

Užtikrina apsaugą nuo brukalų.

cookies_informer

sonarol.pl

365 dienos

Būtinasis

Palaiko pranešimo apie slapukus rodymą.

sonarol_session

sonarol.pl

2 val.

Būtinasis

Vartotojo seanso ID.

XSRF-TOKEN

sonarol.pl

2 val.

Būtinasis

Apsauga nuo XSRF atakų.

_ga

.sonarol.pl

400 dienų

Analitinis

ID, naudojamas vartotojų tapatybei nustatyti.

_gid

.sonarol.pl

1 diena

Analitinis

ID, naudojamas ID, naudojamas vartotojų tapatybei nustatyti iki 24 valandų po paskutinės veiklos.

_fbp

.sonarol.pl

90 dienų

Rinkodaros

Fiksuoja ir seka vartotojų apsilankymus svetainėse.

_gat_gtag_UA_141125829_1

.sonarol.pl

1 minutė

Analitinis

Naudojamas stebėjimo duomenims nustatyti ir gauti.

_ga_K717J70R3V

.sonarol.pl

400 dienų

Analitinis

ID, naudojamas vartotojų tapatybei nustatyti.

SSID

.google.pl
ir google.com

400 dienų

Rinkodaros

Parsiunčia tam tikrus „Google“ įrankius ir išsaugo parinktis, pvz., rezultatų skaičių puslapyje arba aktyvina „SafeSearch“ filtrą. Pritaiko „Google“ paieškoje rodomas reklamas.

__Secure-1PAPISID

.google.pl
ir google.com

400 dienų

Rinkodaros

Naudojamas vartotojo profiliui kurti ir suasmenintoms „Google“ reklamoms rodyti.

__Secure-3PAPISID

.google.pl
ir google.com

400 dienų

Rinkodaros

Svetainės lankytojų profiliavimas, siekiant teikti suasmenintas reklamas pasitelkus pakartotinę rinkodarą.

APISID

.google.pl
ir google.com

400 dienų

Rinkodaros

Parsiunčia tam tikrus „Google“ įrankius ir išsaugo parinktis, pvz., rezultatų skaičių puslapyje arba aktyvina „SafeSearch“ filtrą. Pritaiko „Google“ paieškoje rodomas reklamas.

HSID

.google.pl
ir google.com

400 dienų

Rinkodaros

Parsiunčia tam tikrus „Google“ įrankius ir išsaugo parinktis, pvz., rezultatų skaičių puslapyje arba aktyvina „SafeSearch“ filtrą. Pritaiko „Google“ paieškoje rodomas reklamas.

__Secure-1PSID

.google.pl
ir google.com

400 dienų

Rinkodaros

Naudojamas vartotojo profiliui kurti ir suasmenintoms „Google“ reklamoms rodyti.

SAPISID

.google.pl
ir google.com

400 dienų

Rinkodaros

Parsiunčia tam tikrus „Google“ įrankius ir išsaugo parinktis, pvz., rezultatų skaičių puslapyje arba aktyvina „SafeSearch“ filtrą. Pritaiko „Google“ paieškoje rodomas reklamas.

SID

.google.pl
ir google.com

400 dienų

Rinkodaros

Parsiunčia tam tikrus „Google“ įrankius ir išsaugo parinktis, pvz., rezultatų skaičių puslapyje arba aktyvina „SafeSearch“ filtrą. Pritaiko „Google“ paieškoje rodomas reklamas.

__Secure-3PSID

.google.pl
ir google.com

400 dienų

Rinkodaros

Svetainės lankytojų profiliavimas, siekiant teikti suasmenintas reklamas pasitelkus pakartotinę rinkodarą.

NID

.google.pl
ir google.com

183 dienos

Rinkodaros

Slapukas, naudojamas statistiniams duomenims rinkti, konversijoms stebėti ir „Google“ reklamoms suasmeninti.

1P_JAR

.google.com

30 dienų

Rinkodaros

Slapukai, kuriuos nustato įterptieji „YouTube“ vaizdo įrašų grotuvai. Fiksuoja anoniminius statistinius duomenis.

CONSENT

.google.com

400 dienų

Funkcinis

Saugo informaciją apie suteiktus sutikimus.

NID

.google.com

183 dienos

Rinkodaros

Svetainės lankytojų profiliavimas, siekiant teikti suasmenintas reklamas pasitelkus pakartotinę rinkodarą.

SOCS

.google.com

395 dienos

Funkcinis

Saugoja vartotojo slapukų parinktis.

xs

.facebook.com

365 dienos

Rinkodaros

Naudojamas kartu su „c_user“ slapuku „Facebook“ vartotojo tapatybei nustatyti.

datr

.facebook.com

400 dienų

Rinkodaros

Naudojamas apsaugoti nuo netikrų / brukalus siunčiančių paskyrų kūrimo. Slapukas susietas su naršykle, o ne su atskirais vartotojais.

c_user

.facebook.com

365 dienos

Rinkodaros

Naudojamas kartu su „xs“ slapuku „Facebook“ vartotojo tapatybei nustatyti.

sb

.facebook.com

400 dienų

Rinkodaros

Naudojamas naršyklei atpažinti, tapatybei nustatyti, rinkodarai ir kitoms „Facebook“ funkcijoms.

oo

.facebook.com

400 dienų

Rinkodaros

Reklamų atsisakymo slapukas.

AEC

google.com

180 dienų

Funkcinis

Slapukas, naudojamas siekiant užtikrinti, kad per seansą pateiktas užklausas pateikė vartotojas, o ne kitos svetainės. Slapukas stabdo kenkėjiškas svetainės, kad be vartotojo žinios nevykdytų veiklos.

__Secure-ENID

google.com

396 dienos

Rinkodaros

Naudojamas skaitmeniniu parašu pasirašytiems ir užšifruotiems „Google“ unikalaus identifikatoriaus duomenims apsaugoti ir pastarojo prisijungimo laikui saugoti, kurį „Google“ naudoja lankytojų tapatybei nustatyti, užkirsti kelią nesąžiningam prisijungimo duomenų naudojimui ir apsaugoti lankytojų duomenis nuo neįgaliotų asmenų. Taip pat gali būti naudojamas nukreipimo tikslais, kad būtų rodomas atitinkamas ir suasmenintas reklamos turinys.

IDE

.doubleclick.net

390 dienų

Rinkodaros

Slapukas, naudojamas „DoubleClick“ / „Google Marketing Suite“ kampanijoms taikyti, analizuoti ir optimizuoti.

DV

google.com

1 valanda

Rinkodaros

Slapukas, naudojamas statistiniams duomenims rinkti, konversijoms stebėti ir „Google“ reklamoms suasmeninti.

OGPC

google.com

30 dienų

Rinkodaros

Slapukas, kurį „Google“ naudoja, kad išsaugotų vartotojo nuostatas naršant „Google“ atvaizduotuose puslapiuose.

SIDCC

google.com

365 dienos

Rinkodaros

Parsiunčia tam tikrus „Google“ įrankius ir išsaugo parinktis, pvz., rezultatų skaičių puslapyje arba aktyvina „SafeSearch“ filtrą. Pritaiko „Google“ paieškoje rodomas reklamas.

__Secure-1PSIDCC

google.com

365 dienos

Rinkodaros

Naudojamas vartotojo profiliui kurti ir suasmenintoms „Google“ reklamoms rodyti.

__Secure-1PSIDTS

google.com

365 dienos

Rinkodaros

Naudojamas vartotojo profiliui kurti ir suasmenintoms „Google“ reklamoms rodyti.

__Secure-3PSIDCC

google.com

365 dienos

Rinkodaros

Naudojamas vartotojo profiliui kurti ir suasmenintoms „Google“ reklamoms rodyti.

__Secure-3PSIDTS

google.com

365 dienos

Rinkodaros

Naudojamas vartotojo profiliui kurti ir suasmenintoms „Google“ reklamoms rodyti.

presence

facebook.com

Sesijos

Funkcinis

Saugoja vartotojo pokalbio būseną.

wd

facebook.com

7 dienos

Funkcinis

Saugoja naršyklės lango matmenis, kuriuos „Facebook“ naudoja rodomam puslapiui optimizuoti.

Mūsų ir mūsų patikimų partnerių naudojami analitiniai ir rinkodaros įrankiai.

Atkreipkite dėmesį, kad trečiosios šalys (įskaitant „Facebook, Ireland Ltd“, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Airija, toliau – „Facebook“, ir „Google Ireland Limited“, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Airija, toliau – „Google“) gali naudoti slapukus ir panašias technologijas, kad rinktų arba gautų informaciją iš Svetainės ar Programų ir kitų vietų internete ir naudotų ją matavimo paslaugoms teikti ir reklamai nukreipti. Tvarkydami slapukų parinktis, galite nuspręsti, ar sutinkate, kad informacija būtų renkama ir naudojama reklamai nukreipti.

„Google Analytics“.

Svetainėje naudojamas „Google Analytics“ – „Google“ teikiamas interneto įrankis, skirtas rengiant žiniatinklio statistinių duomenų ir interneto analizę, kuri suteikia įžvalgos apie Svetainės duomenų srautą. Šį įrankį naudojame statistiniams duomenims rinkti, kad galėtume pritaikyti savo svetainių turinį pagal Vartotojų poreikius ir nuolat jų optimizuoti.

Galite neleisti diegti slapukus naudodami atitinkamą savo interneto naršyklės parinktį. Taip pat galite neleisti, kad „Google“ kauptų slapukais renkamus duomenis apie naudojimąsi Svetaine, naršyklėje įdiegę „Google Analytics“ skriptus blokuojantį įskiepį, kurį rasite čia. Daugiau informacijos apie „Google Analytics“ rasite čia.

Atsižvelgiant į tai, kad naudojamas „Google Analytics“ įrankis, asmens duomenys, surinkti naudojantis svetaine, gali būti perduodami už Europos ekonominės erdvės ribų. Tokiu atveju asmens duomenų perdavimas grindžiamas standartinėmis sutarčių sąlygomis, kurias Duomenų valdytojas suderina su įrankio tiekėju. Raginame susipažinti su asmens duomenų tvarkymo sutarties turiniu, įskaitant standartines sutarčių sąlygas, kurios yra sutarties dalis.

Informaciją apie tai, kaip „Google“ naudoja duomenis, surinktus naudojantis partnerių svetainėmis ir programomis, rasite čia.

„Facebook“ verslo įrankiai.

Naudodami „Facebook“ verslo įrankius, kartu su „Facebook“ veikiame kaip bendri duomenų valdytojai, kaip apibrėžta BDAR 26 straipsnio 1 dalyje, remdamiesi bendrų duomenų valdytojų susitarimais, siekiant nustatyti tinkamą prievolių apimtį, kad būtų užtikrintas BDAR numatytų prievolių vykdymas. Vadovaudamiesi šiais susitarimais, esame atsakingi už toliau nurodytos informacijos pateikimą Jums:

Verslo įrankiai naudojami siekiant teisėtų Duomenų valdytojo ir mūsų patikimų partnerių interesų (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas) vykdyti rinkodaros veiklą (elgsenos reklama) ir vertinti reklamos veiksmingumą.

Daugiau informacijos apie duomenų tvarkymą rasite „Facebook“ duomenų taisyklėse (įskaitant informaciją, kad „Facebook“ yra Bendras duomenų valdytojas, informaciją, kurios reikalaujama pagal BDAR 13 straipsnio 1 dalies a ir b punktus, informaciją apie tai, kaip „Facebook“ tvarko duomenis, teisinį pagrindą ir būdus, kaip įgyvendinti duomenų subjektų teises santykiuose su „Facebook“), paspaudę nuorodąhttps://www.facebook.com/about/privacy.

„Facebook“ atsako už tai, kad būtų užtikrinamas duomenų subjektų teisių, susijusių su asmens duomenimis, kuriuos „Facebook“ saugo po bendro tvarkymo, įgyvendinimas pagal BDAR 15–20 straipsnius.

„Facebook“ taip pat veikia kaip mūsų duomenų tvarkytojas, todėl gali perduoti asmens duomenis už Europos ekonominės erdvės ribų. Asmens duomenys gali būti perduodami remiantis Europos Komisijos priimtu sprendimu dėl tinkamo apsaugos lygio ar standartinėmis sutarčių sąlygomis pagal Europos Komisijos sprendimą arba Jūsų aiškiu sutikimu.

Perduodamas duomenis į Jungtines Amerikos Valstijas, Duomenų valdytojas stengiasi pasitelkti tik tuos tiekėjais, kurie užtikrina aukšto lygio asmens duomenų apsaugą. Šios garantijos ypač kyla iš paslaugų teikėjų dalyvavimo „ES ir JAV duomenų apsaugos sistemos“ programoje, sukurtoje 2023 m. liepos 10 d. Komisijos (ES) sprendimu, kuriuo nustatomas tinkamas asmens duomenų apsaugos lygis, numatytas vadinamojoje „ES ir JAV duomenų apsaugos sistemoje“ (EU-US Data Privacy Framework).

Privatumo parinktis galite tvarkyti iš savo „Facebook“ paskyros.

„Facebook“ pikselis.

Tai yra „Facebook“ svetainėje pasiekiamas analizės įrankis, kuris padeda įvertinti reklamų veiksmingumą pagal Vartotojų veiklą Svetainėje, kurį teikia „Facebook, Ireland Ltd.“ (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Airija), taip pat leidžia „Facebook“ svetainėje siūlyti Jums pritaikytas reklamas. Šiuo įrankiu renkama informacija apie Jūsų naudojimąsi Svetaine, kuri perduodama į „Facebook“ serverius. Atkreipkite dėmesį, kad „Facebook“ gali susieti šią informaciją su kita informacija, gauta Jums naudojantis „Facebook“ svetaine, ir naudoti ją savo tikslais (įskaitant rinkodarą).

Kita informacija.

Prieš išsaugant informaciją slapukų pavidalu Vartotojo kompiuteryje, mūsų svetainėje rodomas pranešimas. Taip pat naudojami iššokantieji langai arba reklamjuostės, kad galėtumėte valdyti slapukus. Slapukų parinktis galima tvarkyti savo naršyklėje (galite išjungti visų arba kai kurių slapukų priėmimą). Naršyklė gali reikalauti patvirtinti parinkčių pakeitimą. Atkreipkite dėmesį, kad įjungus visų slapukų blokavimą, gali būti nepasiekiamos kai kurios mūsų Svetainės dalys. Atkreipkite dėmesį, kad trečiosios šalys taip pat gali naudoti slapukus, kad analizuotų, kaip naudojamos jų svetainės, ir tam mes neturime jokios įtakos.

Kaip galime savarankiškai reguliuoti slapukus naršydami svetainėje?

 1. „Google Chrome“ – spauskite meniu ir pasirinkite Nustatymai => Rodyti išplėstinius nustatymus. Skyriuje „Privatumas“ sauskite mygtuką Turinio nustatymai. Skyriuje „Slapukai“ galite pakeisti šiuos slapukų nustatymus:
  - slapukų ištrynimas
  - slapukų blokavimas pagal numatytuosius nustatymus
  - slapukų leidimas pagal numatytuosius nustatymus
  - slapukų ir svetainės duomenų išsaugojimas pagal numatytuosius nustatymus, kol naršyklė uždaroma.

 1. „Internet Explorer“ – naršyklės meniu pasirinkite: Įrankiai => Interneto parinktys => Privatumas, mygtukas Svetainės. Slankikliu nustatykite lygį, tada patvirtinkite pakeitimą mygtuku OK.

 2. „Mozilla FireFox“ – naršyklės meniu pasirinkite: Įrankiai => Parinktys => Privatumas. Suaktyvinkite „Firefox“ programos lauką: „naudos vartojo nustatymus“. Slapukai pasirenkami pažymint (spragtelėjus) arba ne eilutę Priimti slapukus.

 3. „Opera“ – naršyklės meniu pasirinkite: Įrankis => Nuostatos => Išplėstinės.Slapukai nustatomi pažymint (spragtelėjus) arba ne eilutę Slapukai.

Socialinių tinklų įskiepiai.

Svetainėse naudojami vadinamieji socialinių tinklų įskiepiai, kurie nukreipia į Duomenų valdytojo profilius socialiniuose tinkluose: „Facebook“, „YouTube“, „LinkedIn“, „Instagram“. Naudodamiesi šių įskiepių siūlomomis funkcijomis, Vartotojai gali skelbti tam tikrą turinį arba bendrinti jį socialiniuose tinkluose. Tačiau norėtume atkreipti dėmesį, kad naudojant šiuos įskiepius Vartotojas keičiasi duomenimis su atitinkamu socialiniu tinklu ar svetaine. Duomenų valdytojas šių duomenų netvarko ir nežino, kokie Vartotojų duomenys yra renkami. Todėl, prieš naudodami atitinkamą įskiepį, raginame perskaityti šių socialinių tinklų taisykles ir privatumo politiką.

Saugumas.

Jūsų asmens duomenis saugome, kad nebūtų neteisėtai atskleidžiami neįgaliotiems asmenims, jų neperimtų neįgalioti asmenys, sunaikinti, prarasti, sugadinti ar pakeisti bei tvarkomi nesilaikant BDAR nuostatų.

Duomenims apsaugoti naudojame technines ir organizacines priemones, atitinkančias BDAR reikalavimus, ypač BDAR 24 ir 32 straipsniuose išvardytas priemones, užtikrinančias pateiktų asmens duomenų tvarkymo paslaugų konfidencialumą, vientisumą ir prieinamumą.

Su mumis susiję subjektai, patikimi mūsų partneriai ir trečiųjų šalių paslaugų teikėjai įsipareigojo tvarkyti duomenis laikydamiesi mūsų priimtų saugumo ir privatumo apsaugos reikalavimų.

Politikos pakeitimai.

Sistemingai peržiūrime šią Politiką, todėl pasiliekame teisę ją keisti. Jeigu pastebėtumėte, kad būtina atnaujinti Politikos turinį, prašome apie tai mums pranešti.

 

Pastarąjį kartą Politika atnaujinta 2023-09-28