Über uns - Sonarol

Über uns

SONAROL Sp.j. Najda dąży do zachowania wewnętrznej spójności i wiarygodności we wszystkich wymiarach przedsiębiorczości – filozofii uprawiania biznesu, organizacji firmy i jej zdolności operacyjnych. Przyjmując priorytety polityki jakości i ukierunkowania na cele jakości, realizuje także przesłanki wynikające z poczucia misji i samych podstaw swojej aktywności. Dzięki temu wzmacnia własne kompetencje i wykorzystuje efekt wewnętrznej synergii.

WIZJA

SONAROL Sp.j. Najda jest firmą o ugruntowanej pozycji rynkowej i wysokim poziomie rozpoznawalności, identyfikowaną poprzez pakiet oferowanych wartości – w wymiarze produktu oraz jego otoczeniu. U podstaw działalności firma zachowuje fundament idei wyrażony w Katalogu Wartości i kreuje środowisko sprzyjające realizacji celów strategicznych dzięki wysokiemu poziomowi świadomości pracowników wszystkich szczebli, ich odpowiedzialności, samodzielności, zaangażowaniu, kreatywności, identyfikacji z firmą. W efekcie jest w stanie aktywnie i realnie kreować oraz inspirować otoczenie rynkowe. 

MISJA

Misją firmy jest dostarczanie klientom produktu doskonałego pod względem jakości i cech użytkowych, wzbogaconego o pakiet takich wartości jak: komunikacja, doradztwo, gwarancje terminowości i kompletności dostaw, wsparcie serwisowe, a także utrzymanie satysfakcji użytkownika w długim okresie i pogłębianie poczucia wzajemnego partnerstwa. 

KATALOG WARTOŚCI

 1. Dbamy o przestrzeganie obowiązujących przepisów, norm i rozporządzeńw każdym wymiarze naszej działalności i aktywności zawodowej, uznając porządek prawny i organizacyjny za wartość, nie za ograniczenie. 
 2. Dbamy o zachowanie najwyższego poziomu etyki w biznesie i pracy zawodowej.
 3. Szanujemy podmiotowość współpracowników, nie naruszamy godności, prawa do prywatności, prawa do ekspresji osobowości i wyrażania światopoglądu. Zachowując własną niezależność, nie naruszamy granic wolności innych, ani porządku organizacyjnego i funkcjonalnego firmy.   
 4. W relacji z pracodawcą obowiązuje nas fundament etyki i partnerstwa, oraz profesjonalizmu,  wyrażający się przede wszystkim sumiennym wykonywaniem obowiązków i aktywnym uczestnictwem w realizacji planów strategicznych oraz rozwojem kompetencji zawodowych. 
 5. Dbamy o zachowanie najwyższych standardów organizacji swego miejsca pracy, porządku oraz bezpieczeństwa. 
 6. Dbamy o zachowanie pozytywnego wizerunku firmy. 
 7. Dbamy o zachowanie tajemnicy handlowej i zawodowej. 
 8. W relacjach wewnętrznych obowiązuje nas partnerstwo, koleżeństwo, świadomość realizacji wspólnych celów i troska o jak najlepiej pojęty interes firmy – kreujemy i utrwalamy praktykę współdziałania, wsparcia i pomocy. 
 9. W relacjach z klientami i dostawcami obowiązuje nas zachowanie najwyższego poziomu kultury osobistej, wysokich standardów komunikacji, terminowości i precyzji w definiowaniu zadań, oczekiwań i celów. 
 10. Firma szczególnie ceni, chroni i wzmacnia takie postawy jak: samodzielność, kreatywność, odpowiedzialność, zdolność do podejmowania decyzji. Niedopuszczalnymi i nieakceptowanymi postawami pozostają natomiast: niedbalstwo, brak systematyczności, konfliktowość, brak troski o zachowanie interesu firmy, obojętność wobec potrzeb klienta, brak chęci do poszukiwań kompromisu. 
 11. Prawo do błędu jest prawem respektowanym tak długo, jak długo błąd nie jest wynikiem jednoznacznego zaniedbania, ignorancji i złamania obowiązujących norm, a jego następstwem jest zdefiniowanie obszarów do doskonalenia i wygenerowania programów działania.  
 12. Podstawą oceny pracy jest w równym stopniu jakość wykonywania obowiązków stanowiskowych, jak i ocena postawy, zachowań, stylu komunikacji oraz zrozumienia i wzbogacania wartości zdefiniowanych jako fundament firmy. 
 13. Wartości, które firma prezentuje na zewnątrz i oferuje swoim partnerom handlowym, są w prostej linii pochodną i sumą wartości wnoszonych i kreowanych przez każdego z pracowników tak w obrębie własnego stanowiska pracy, jak i w relacjach z otoczeniem. 
 14. Przyjętą przez firmę strategią rozwoju i obszarem, w którym chcemy budować swoją przewagę konkurencyjną, jest doskonałość operacyjna. Oznacza to wspólną odpowiedzialność za identyfikowanie problemów wewnętrznych w wymiarze komunikacji i działalności produkcyjno-handlowej, w ich rozwiązywaniu i zabezpieczaniu wypracowanych rozwiązań.
 15. Dbamy o pozytywne oddziaływanie środowiskowe. 
 16. Dążymy do pozyskania certyfikatów, norm, nagród i przekazu medialnego, które będą potwierdzeniem wysokiego poziomu naszych kompetencji. 
 17. Uznajemy, że Katalog Wartości jest zbiorem żywym, wzbogacanym w czasie, i jego treść będzie kreowana przez wszystkich pracowników i współpracowników firmy.
1997
2000
2003
2008
2010
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2018
2020
2020
2020
2021
2023

PREISE - AUSZEICHNUNGEN - SPONSORING

EU-FINANZIERUNG